Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tussen Boomkwekerij Jeroen Scholten B.V. en Jeroen Scholten Tuinplanten B.V., (hierna te noemen: “verkoper”) en een wederpartij (hierna te noemen: “koper”). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad.

1.2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.

1.3. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

1.4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van koper gelden deze algemene voorwaarden met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van verkoper.

1.5. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en verkoper.

1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.8. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per telefax of middels de website www.jeroenscholten.nl.

Artikel 2. Definities

2.1. In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.   "boomkwekerijproducten" of "planten": houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;

b.   "Raad voor de Boomkwekerij": de stichting waarin Anthos en de Nederlandse Bond van Boomkwekers samenwerken;

c.   "de Kwaliteitsnormen Commissie”: een door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen Commissie, die tot taak heeft een omschrijving te geven van de kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijproducten moeten voldoen;

d.   "de Stichting Hulpmaterialen": de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen;

e.   "product": de plantnaam, zijnde de officieel internationaal erkende benaming, volgens de ‘Naamlijst van Houtige gewassen’ en de ‘Naamlijst van vaste planten’, beide uitgegeven door PPO (Praktijkonderzoek voor Plant en Omgeving);

f.    "artikel": plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;

g.   “versgepot”: planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot hebben gestaan;

h.   “verborgen gebrek”: een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan worden na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;

i.    "werkdag": elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag;

j.    “meermalig fust”: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden, zoals kisten, palletboxen en palletbodems;

k.   “eenmalig fust”: fust dat door de aard van de verpakking slechts eenmalig gebruikt kan worden, zoals Deense dozen, plastic trays en plastic zakken;

l.    “CC-karren”: officieel gelabelde karren die door Container Centralen Benelux B.V. in omloop zijn gebracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn voor de verkoper vrijblijvend ook indien deze een termijn voor de aanvaarding bevat. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop aan een derde en onder het voorbehoud van groei van de te verkopen goederen.

3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en wanneer tevens een eventueel overeengekomen betalingszekerheid, waaronder een onherroepelijke (geconfirmeerde) letter of credit, door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper, uitsluitend ter beoordeling door (de kredietverzekeraar van) verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper of namens hem gedaan door haar agenten of andere voor haar werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen voor de goederen worden vastgesteld in de overeengekomen valuta (indien geen valuta is overeengekomen: in Euro), exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en/of rechten. De prijzen zijn gebaseerd af kwekerij te Deurningen, Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2. Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de goederen één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.3. Alle kosten met betrekking tot het transport, de emballage c.q. verpakking, de verzekering en de controle (door bijvoorbeeld de NVWa en/of Naktuinbouw) zijn voor rekening van de koper. Alle (buitenlandse) invoerrechten, heffingen en/of belastingen, die wegens de door verkoper met de koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van de koper en mogen niet op de aan verkoper verschuldigde bedragen in mindering worden gebracht.

4.4. Wanneer etiketten door de Kwaliteitsnormen Commissie zijn voorgeschreven, worden de kosten alsmede de kosten van gaaslappen, draadkorven, pot of container, aan koper doorberekend. Indien koper de goederen zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op de orderbevestiging en op het bericht van afroep te worden vermeld.

4.5. Bij de aflevering van de goederen, met eigen vervoer door verkoper, dient voldoende, gelijkwaardig, meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting Hulpmaterialen) op een goed bereikbare plaats bij koper aanwezig te zijn, en dient omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Indien koper de goederen bij verkoper zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.

4.6. Indien verkoper de goederen laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.

4.7. Onverminderd het bepaalde in lid 6, heeft koper het recht om gelijkwaardig meermalig fust te retourneren. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de levering plaatsvindt, tussen koper en verkoper nadere afspraken gemaakt over de kosten van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een omschrijving van het fust staan.

4.8. Indien bij afroep eenmalig fust wordt bedongen, zijn de kosten hiervan voor koper.

4.9. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van goederen op CC-karren, dienen op het moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild.

4.10. Indien de verkoper en de koper overeenkomen dat de prijs in een andere valuta is dan de Euro, dan is de wisselkoers van de Euro op de datum van de orderbevestiging van toepassing.

4.11.In geval van een onvoorzienbare verhoging van de kostprijs is verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden bij een prijsverhoging van meer dan 10%.

Artikel 5. Levering

5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden alle leveringen plaats vanaf de kwekerij te Deurningen (Nederland). Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door koper niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen. Kosten die verband houden met de opslag worden bij koper in rekening gebracht.

5.2. Indien verkoper en koper franco levering schriftelijk zijn overeengekomen, is het volgende van toepassing:

- goederen worden op basis van volle vrachten door verkoper naar de afgesproken plaats vervoerd;

- indien de door koper bestelde hoeveelheid goederen door verkoper wordt ingeschat als minder dan een volle vracht, dan kan de betreffende levering alleen in een combinatiezending worden ingepland. Dit houdt in dat de leverdatum en tijdstip hierdoor minder flexibel in te plannen zijn en door verkoper worden bepaald.

5.3. Leveringen waarbij verkoper verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen, geschieden door middel van volle vrachten. Indien koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor er een deelvracht ontstaat, dan is verkoper gerechtigd de hierdoor ontstane meerkosten door te berekenen aan koper. Orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd wanneer de combinatiemogelijkheid zich, naar het oordeel van verkoper, voordoet.

5.4. Bij door verkoper verzorgde leveringen draagt koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5. Indien verkoper franco levert, geldt dat de maximum lostijd van een volle vracht drie uur bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De lostijd bij deelleveringen wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening brengen van de extra losuren/wachturen. Deze extra uren worden aanvullend per uur in rekening gebracht waarbij een gedeelte van een uur voor het gehele uur geldt.

5.6. Verpakkingsmateriaal wordt aan de koper doorberekend volgens de prijs zoals gepubliceerd door de Stichting Hulpmaterialen. De koper mag het verpakkingsmateriaal in hetzelfde seizoen van levering schoon en in goede staat terugbrengen, waarna door verkoper een vaste gehanteerde vergoeding wordt terugbetaald aan koper.

5.7. Door verkoper meegeleverde hulpmaterialen zoals stroppen, kettingen, holsters, etc. worden door verkoper in rekening gebracht en worden slechts dan gecrediteerd wanneer deze voor rekening en risico van koper in goede staat binnen één maand na levering geretourneerd zijn aan verkoper.

5.8. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.

5.9. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan zodra een overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3.2.

5.10. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering.

5.11. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op.

5.12. Indien er geen afleveringstermijnen zijn overeengekomen en de aflevering op afroep geschiedt, is koper verplicht de voor de najaarslevering gekochte goederen voor 15 december van het betreffende jaar af te nemen. De voor de voorjaarslevering gekochte goederen moeten als volgt door koper worden  afgenomen:

- wortelgoed voor 31 maart;

- bomen met draadkluit voor 30 april;

- pot- en containerplanten voor 15 mei;

- planten die tussen 15 mei en 1 juni visueel aantrekkelijk zijn voor 1 juni;

- overige voor 1 mei.

Indien voor de genoemde data de producten niet zijn afgeroepen geldt het bepaalde in artikel 5.1. 2e en 3e volzin.

5.14. Bij een verzoek om de voorjaarslevering uit te stellen tot het najaar komen alle gemaakte kosten om dit mogelijk te maken voor rekening van koper. Daarnaast wordt koper op dat moment alvast minimaal 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

5.15. Berichten van afroep dienen door koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen. 

5.15. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten af te leveren, in welk geval de in artikel 7 omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

Artikel 6. Risico overgang

6.1. De goederen staan voor risico van verkoper tot aan het moment van aflevering aan koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
6.2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:

- vanaf het moment van in ontvangst name door koper ter plaatse van de kwekerij te Deurningen (Nederland); 

- vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van koper, indien is overeengekomen, dat verkoper het vervoer regelt;

- vanaf het moment van aflevering aan koper op het transportmiddel, indien is overeengekomen dat koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;

- Indien verkoper op verzoek van koper goederen op een overslagterrein aflevert, staan de goederen op dit terrein voor risico van koper.

Artikel 7. Betaling

7.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de door verkoper verkochte goederen binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de overeengekomen valuta.

7.2. Als datum van betaling geldt de datum waarop verkoper de betaling heeft ontvangen. Contante betalingen kunnen slechts met toestemming van verkoper plaatsvinden aan een volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde persoon. Als bewijs van deze contante betalingen geldt alleen de kwitantie van verkoper.

7.3. Koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens enige andere door koper gepretendeerde vordering of aanspraak en ook een beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

7.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. Verkoper is gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de invordering vallende kosten voor rekening van koper zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op 20% van het in te vorderen bedrag worden gesteld met een minimum van € 750,-. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten ter zake van het verhaalsonderzoek, van de sommatie en ingebrekestelling, van de werkzaamheden voor het bereiken van een (minnelijke) schikking, naast de verschotten en het honorarium van degene die door verkoper met de invordering wordt belast. Indien het faillissement van koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

7.5. In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is verkoper gerechtigd voor de deelleveringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.

7.6. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht (zie het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

7.7. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betaling als aan andere verplichtingen uit de koopovereenkomst wordt voldaan. Verkoper heeft het recht om van koper een voorschot of voorafgaande betaling te eisen. Weigering van koper om het voorschot te voldoen of voorafgaande betaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade.

7.8. Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen eerst met oudere schulden te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan worden met de betaling eerst de (buitengerechtelijke) kosten, dan de rente en pas daarna de hoofdsom verrekend.

Artikel 8. Annulering

8.1. Verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper dan wel ten opzichte van andere schuldeisers. Verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informatie betreffende de kredietwaardigheid van koper door verkoper als onvoldoende word beschouwd of indien het voorschot niet is voldaan of de voorafgaande betaling niet is verricht. In geval van annulering zal verkoper tegenover koper niet aansprakelijk zijn, op welke grondslag en voor welke schade dan ook.

8.2. Annulering van een order door koper is niet mogelijk. Wanneer koper een order niettemin geheel of ten dele annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat koper annuleringskosten betaalt, die gelijk zijn aan 50% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen te  vermeerderen met BTW. Tevens is verkoper in dat geval gerechtigd alle tot dan toe gemaakte en te maken kosten (onder andere kosten van voorbereiding, verzorging, (afgebroken) vervoer, opslag en dergelijke) in rekening te brengen onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van winstderving en overige schade.

8.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Weigert koper ze aan te nemen, dan is verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten, vervoerskosten en andere daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen (inclusief de kosten vermeld in artikel 4.3.) met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van koper uit de koopovereenkomst of andere overeenkomsten.

9.2. Verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen. In dat geval is koper verplicht verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen. De kosten die met het terugnemen van de verkochte goederen verband houden komen voor rekening van koper.

9.3. Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan om onderscheid van de goederen van verkoper mogelijk te blijven maken.

9.4. Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze niet uitplanten c.q. in de grond verankeren en mag koper deze niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1. In geval koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van zaken van koper alsook in geval van ontbinding of beëindiging van de onderneming van koper, indien deze een vennootschap is, dan wel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm of in het bestuur van de vennootschap of in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot voldoening van schadevergoeding aan koper.

10.2. De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht - als zodanig gelden onder meer oproer, oorlog(sdreiging), mobilisatie, staking, weersgesteldheden, nalatigheid van de leveranciers van verkoper, teeltmislukking, fytosanitaire restricties, virussen, natuurramp, werkstaking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen - dan wel in geval van andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst van verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft verkoper het recht om naar haar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding aan koper te zijn gehouden, bij schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie.

11.2. Als de overeenkomst door verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal koper de verkoopprijs van de geleverde goederen en de daarmee verband houdende kosten (zie artikel 4.3.) voldoen.

11.3. Voor zover de opgeschorte termijn (ingevolge lid 1) langer dan twee maanden duurt, heeft koper het recht de overeenkomst, voor zover verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden, nadat koper een redelijke schriftelijke termijn voor levering heeft gesteld en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. In een dergelijk geval is koper nimmer gerechtigd tot enige vorm van (schade)vergoeding.

Artikel 12. Reclamaties

12.1. Koper is verplicht de goederen direct bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Als zodanig worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Indien volgens koper sprake is van een gebrek of een non-conformiteit dan deelt koper dat direct mee aan de vervoerder en binnen 8 dagen (na aflevering) schriftelijk aan verkoper (zie nader lid 3). Door het niet naleven van de controleplicht en mededelingsplicht verliest de koper alle aanspraken op verkoper. Gebreken die redelijkerwijs niet bij aflevering kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper worden medegedeeld toch uiterlijk drie maanden na levering van de goederen.

12.2. Indien het geleverde in aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal koper desondanks zijn gehouden het geleverde te accepteren. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig.

12.3. Reclamaties betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten schriftelijk en uiterlijk binnen acht kalenderdagen na aflevering zijn ingediend. Niet behoorlijk ingediende reclamaties worden niet in behandeling genomen. Zodra deze termijn is overschreden, wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclamaties niet meer in behandeling worden genomen. De datum van de poststempel, fax of e-mail is bepalend bij de vaststelling of een reclamatie tijdig is ingediend.

12.4. Koper dient de betreffende goederen afgescheiden van de overige goederen op te slaan of uit te planten om de goederen van verkoper te blijven onderscheiden. Voorts dient koper de goederen met voldoende zorg te behandelen en te onderhouden.

12.5. De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat verkoper op haar verzoek een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamatie door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor verkoper. Bij ongegrond verklaring zijn de kosten voor rekening van koper.

12.6. Het recht van reclamatie kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractspartij van verkoper. Het recht van reclamatie is niet overdraagbaar.

12.7. Elk recht van reclamatie vervalt, indien koper de door hem afgekeurde goederen gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld en onderhouden.

12.8. Indien koper tijdig en correct heeft gereclameerd bij verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is verkoper te hare keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Voor vervangende leveringen moet verkoper een redelijke termijn worden gegund.

12.9. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting schriftelijk heeft ingestemd.

12.10. Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper plaatsvinden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor de hergroei, bloei van de geleverde goederen of het niet succesvol aanslaan of aangroeien van de geleverde goederen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van koper te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, geschikt zijn voor de goederen.

13.2. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van verkoper is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door koper geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Indien en voor zover, ondanks het gestelde in lid 1 en lid 2 op verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen exclusief BTW, met dien verstande dat verkoper hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 10.000,- in totaliteit.

13.4. Koper is verplicht zijn afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde goederen te informeren. Koper is verplicht zijn afnemers in voorkomende gevallen op de hoogte te stellen van de aan de goederen verbonden gevaren zoals de giftigheid van de goederen en de onverdraagzaamheid bij inname van goederen en/of delen van goederen.

13.5. Koper vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden tot vergoeding van schades waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen.

14.2. In die gevallen waarin uit de door verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet, is de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Geniet een ras in Nederland geen kweekbescherming doch staat in het land van koper nog onder octrooi, is de koper gehouden tot nakoming van de daarmee samenhangende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor verkoper en derden (waaronder de kwekersrechthebbende) ontstane schade.

Artikel 15. Bevoegde rechter / toepasselijk recht

15.1. Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. 

15.2. Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.